Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.6.2020

1. Škola

Jazyková škola Lingua Group s.r.o. , IČO: 52190293, so sídlom: Svätoplukova 8, 90201 Pezinok (ďalej len „Škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Školou a študentom online jazykových kurzov, Sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Školy je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti jazykového vzdelávania.

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Školou a študentom vzniká na základe registračnej prihlášky e-mailom. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Prípad odstúpenia od zmluvy je upravený v bode 4 (storno podmienky).

3. Platba

1) Kurzovné je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek
pobočke Tatra banky, a.s.
2) Splatnosť kurzovného prevodom je najneskôr deň pred zahájením kurzu.
3) Číslo účtu Školy je SK7311000000002949066910.
4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky
do omeškania, môže si škola uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za
každý začatý deň omeškania.
5) Predplatené individuálne lekcie je potrebné vyčerpať podľa typu balíčka:
– do 2 mesiacov predplatné na 5 lekcií
– do 4 mesiacov predplatné na 10 lekcií
– do 6 mesiacov predplatné na 15 lekcií

4. Storno podmienky pre skupinové kurzy

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1)  V prípade, že sa študent odhlási z kurzu, na ktorý bol zapísaný, ešte pred jeho začatím, škola mu vráti platbu poníženú o 10% späť na účet do 14 kalendárnych dní (poplatok za zápis). 

2) Ak sa študent odhlási z kurzu do 7 kalendárnych dní od jeho začatia, na jeho žiadosť mu škola vráti pomernú časť zostávajúceho kurzovného ku dňu odhlásenia. 

3) Ak sa študent odhlási z kurzu po 7 kalendárnych dňoch od jeho začatia, nemá nárok na vrátenie pomernej časti zostávajúceho kurzovného.

4) Škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, lektora, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, náhrada lekcie v iný termín) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

5) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Škola poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v prihláške.

6) V prípade, že sa študent nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť lekcie kurzu, Škola neposkytuje v takom prípade žiadny nárok na jej absolvovanie v náhradnom termíne ani jej peňažnú kompenzáciu.

5. Storno podmienky pre individuálne lekcie

1) Študent môže dohodnutý termín lekcie zrušiť, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť aspoň 24 hodín pred konaním lekcie prostredníctvom sms správy alebo e-mailom. V opačnom prípade bude lekcia účtovaná v plnej sume.

2) V prípade, že sa študent ospravedlní viac ako 24 hodín pred lekciou, má dve možnosti, ako si lekciu nahradiť.
a) V prípade iných voľných termínov zo strany Školy je možné lekciu nahradiť v inom termíne
b) Druhá možnosť je tzv. e-lekcia, kedy budú študentovi zaslané materiály k samoštúdiu, vrátane zadaných úloh, ktoré následne lektor opraví, spripomienkuje a
pomocou dištančnej výuky bude lekcia považovaná za odučenú. 

3) Pokiaľ sa študent, bez predchádzajúceho informovania Školy, nedostaví na výuku do 15 minút od dohodnutého termínu začiatku lekcie, lekcia automaticky prepadá a je považovaná za odučenú bez možnosti jej nahradenia.

3) V prípade choroby či dovolenky je možnosť individuálnej dohody – prerušenie kurzu, náhradný termín a pod.

4) Zakúpené lekcie sú neprenášateľné a nevratné. Ak sa študent rozhodne predčasne ukončiť svoje štúdium, zostávajúce lekcie si môže vyčerpať formou mentoringu. Peniaze za nevyčerpaný balíček hodín nevraciame. 

5) Predplatené individuálne lekcie je potrebné vyčerpať do 6 mesiacov od úhrady. Po uplynutí 6 mesiacov od úhrady zostatkové lekcie automaticky prepadajú a zaniká tiež nárok na vrátenie platby za nevyčerpanú časť predplateného balíčka.

6. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

7. Ochrana osobných údajov

a) Škola prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Škole, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

c) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.